Found 3 Title Show     Per Page
image
Source Types Book
Titleภาษาอังกฤษในการพูดโทรศัพท์ / ฝ่ายวิชาการบริษัทสกายบุ๊กส์.
Authorฝ่ายวิชาการบริษัทสกายบุ๊กส์.
Published : สกายบุ๊ก, 2547
Call Number428ฝ-ภ
image
Source Types Book
Title1,000 Idioms ฝรั่งพูด คนไทยเข้าใจ / สุธิดา วิมุตติโกศล.
Authorสุธิดา วิมุตติโกศล.
Publishedกรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2552
Call Number428ส-พ
image
Source Types Book
Titleเทคโนโลยีสารสนเทศ = Information Technology /ระวีวรรณ แก้ววิทย์.
Authorระวีวรรณ แก้ววิทย์.
Publishedกรุงเทพฯ : ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2552
Call Number005.71ร275ท2552