วชช.แพร่ ได้รางวัลชนะเลิศ สาขาสาขาการแพทย์และสาธารณสุขจากโครงการกระทิงแดง U Project ปี 2
วันที่ประกาศ : 8 Jun 2015 10:26

  สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยชุมชนแพร่ ในโอกาสที่
ทีมเฮาฮักพ่ออุ้ยแม่อุ้ยจากวิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาการแพทย์
และสาธารณสุข  ในการประกวดโครงการกระทิงแดง U Project ปี 2  จากการ
นำเสนอโครงการห่วงใยดูแลสุขภาพ พ่ออุ้ย แม่อุ้ย ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น “โรงเรียน
พ่ออุ้ยแม่อุ้ยวิทยา”  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558  ณ บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง
กรุงเทพ  
โครงการชนะเลิศจะได้รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ  เกียรติบัตร ทุนสนับสนุนสำหรับการทำโครงการ  เงินรางวัล
และเงินสมทบองค์กรการศึกษา

โครงการห่วงใยดูแลสุขภาพ พ่ออุ้ย แม่อุ้ย ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น “โรงเรียน
พ่ออุ้ยแม่อุ้ยวิทยา” ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโครงการผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย
เป็น 1 ใน 5 ทีม ด้านสาขาการแพทย์และสาธารณสุข เป็นโครงการที่นักศึกษาและ
อาจารย์วิทยาลัยชุมชนแพร่ได้ดำเนินการร่วมกัน   มีนายมนัส  จันทร์พวง  และ
นางสาววิยะณี ดังก้อง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ  นางสาวสุภาพร ธนะขว้าง
และนางสาวณัฐกมล บัวบาน เป็นผู้ประสานงานโครงการพร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   จำนวน  4  คน  ได้แก่  นายพลวิทย์   พรมเชื้อ  
นางจันทร์ โสภาหล้า   นางลำดวน จับทอง   และนางสาวรัตนาภรณ์  พวงเพชร